0
Förfrågan
0 kr
0
Kundvagnen
0 kr
Laddar...
Laddar...
Förfrågningar och beställninger uppdaterade!
Förfrågningar och beställninger uppdaterade! Förfrågningar och beställninger uppdaterade!
Artikeln finns inte i lager.
Vi är ledsna men artikeln är slut i lager.

Förlängd garanti köp

§ 1

Allmän information

I detta dokument (nedan kallat ""villkor"") anges villkoren för beviljande av en utökad garanti (nedan kallad ""utökad garanti"") av Senetic AB, med säte i Stockholm, Östermalmstorg 1 street, 114 42 Stockholm, ( Organisationsnummer: 559046-2510 Momsregistreringsnummer: SE559046251001, nedan kallat ""det nya systemet"": Senetic), till företagare (nedan kallad kunden), med undantag för enskilda företagare, för varor som köpts via en webbutik (www.senetic.se) eller genom att kontakta försäljningsavdelningen via telefon ( 08-505 217 00) eller e-post ([email protected]) och som omfattas av det utökade garantiprogrammet (nedan kallad produkten).

§ 2

Utökade garantiförmåner

2.1 Den förlängda garantin ska inte påverka kundens rättigheter som följer av bestämmelserna om lagstadgat ansvar för defekta produkter och de garantivillkor som beviljas av tillverkaren, distributören, importören eller säljaren av produkten.

2.2 Utökad garanti beviljas mot betalning i ett, två eller tre år från och med utgången av tillverkarens, distributörens, importörens eller säljarens garantiperiod.

2.3 Den utökade garantin täcker defekter och fel i produkten som orsakas av ett material- eller tillverkningsfel som är inneboende i produkten vid försäljningstillfället (från en orsak som är inneboende i produkten).

2.4 Den utökade garantin omfattar organisering och täckning av kostnader för reparation av Produkten, och i händelse av skada till följd av vilken reparation av Produkten är tekniskt omöjlig eller ekonomiskt omotiverad, täckning av Säljarens kostnader för utbyte mot en ny Produkt fri från defekter eller en modell med liknande parametrar, efter föregående samtycke från Kunden eller återbetalning av produktens inköpspris.

2.5 Senetic förvärvar äganderätten till de delar som används för att reparera eller ersätta produkterna under den utökade garantin.

2.6 Den utökade garantin täcker inte skador efter försäljningen, i synnerhet inte:

 • a) skador på programvara eller data som installerats på produkten när den är helt ny eller vid ett senare tillfälle;
 • b) skador till följd av felaktig användning, olyckor (vattenskador, fall), produktmodifiering, underlåtenhet att tillhandahålla en lämplig fysisk miljö (fukt) eller arbetsmiljö samt felaktigt underhåll;
 • c) felaktig montering eller drift som inte överensstämmer med produktdokumentationen;
 • d) reparationer av produkten som utförs av obehöriga personer;
 • e) icke-originala komponenter som finns i produkten;
 • f) kemisk skada på produkten;
 • g) skador till följd av obehöriga reparationer, modifieringar eller strukturella förändringar av produkten som utförs av användaren eller tredje part;
 • h) skador orsakade av otillräcklig spänning (t.ex. på grund av blixtnedslag).
 • i) skador till följd av olämplig användning av produkten tillsammans med andra kunders eller tredje parters produkter;
 • j) skador till följd av slumpmässiga händelser eller andra omständigheter (t.ex. stöld);
 • k) skador till följd av överdriven användning av produkten;
 • l) andra varor än produkten, inklusive varor som kunden har köpt i webbutiken eller genom kontakt med försäljningsavdelningen och som levereras tillsammans med eller integreras med produkten.

2.7. Om kundens garantianspråk godkänns är säljaren skyldig att på eget bevåg

 • a) organisera och täcka kostnaderna för att reparera den felaktiga produkten,
 • b) byta ut den returnerade produkten mot en ny och defektfri produkt eller mot en modell med liknande egenskaper, efter att ha fått förhandsgodkännande från kunden,
 • c) återbetala inköpspriset för den returnerade produkten.

2.8. Den förlängda garantin får inte användas som grund för anspråk på skador som orsakats av den felaktiga produkten.

2.9. Den förlängda garantin är endast giltig i inköpslandet.

§ 3

Förlängd garanti köp

3.1. Information om huruvida produkten omfattas av utökad garanti visas direkt på produkten under fliken "Garantier" i webbutiken.

3.2. Kunden kan köpa den utökade garantin på följande sätt:

 • a) den "pop-up" som visas på den produkt som ingår i det utökade garantiprogrammet,
 • b) under fliken "Garantier" på den produkt som omfattas av det utökade garantiprogrammet,
 • c) direkt i kundvagnen,
 • d) genom att kontakta försäljningsavdelningen.

3.3. Kunden har rätt att köpa den förlängda garantin inom 30 kalenderdagar från det att produkten köptes genom att kontakta försäljningsavdelningen.

3.4. Köpet av en utökad garanti kan göras av en företagare som gör ett köp av yrkesmässig karaktär i samband med sin verksamhet.

3.5. Om konsumenten köper den utökade garantin anses avtalet i detta avseende vara ogiltigt och parterna är skyldiga att återlämna allt som de har tillhandahållit varandra, senast inom 14 dagar från det att det har konstaterats att konsumenten har köpt den utökade garantin.

§ 4

Rapportering av defekter

4.1. Kunden ska meddela säljaren om eventuella fel som omfattas av den utökade garantin inom 10 kalenderdagar efter att de upptäckts (nedan: anmälan).

4.2. Rapporter om defekter eller fel görs via RMA-formuläret som finns tillgängligt efter inloggning på Senetics webbplats.

4.3. Kunden ska, efter att ha rapporterat felet, leverera den produkt som kräver reparation eller utbyte till den adress som anges av säljaren inom de närmaste 7 dagarna, om inte säljaren anger ett annat datum. Datumet finns på den RMA-anmälan som kunden har fått.

4.4. Senetic ska svara på anmälan inom 30 dagar efter mottagandet.

4.5. Produkten som lämnas in för reparation måste vara komplett (dvs. innehålla alla originalkomponenter), och eventuella avvikelser från denna regel, t.ex. när det gäller databärare, ska överenskommas med Senetic. Endast Produkter som är fria från vätskor, rena och torra kommer att godkännas.

§ 5

Personuppgifter

5.1. Den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter är Senetic AB med säte i Stockholm (nedan kallad "Senetic") på Östermalmstorg 1 street (114 42 Stockholm), som kan kontaktas via telefon: 08-505 217 00 och via e-post: [email protected].

5.2. Övervakningen av den korrekta behandlingen av personuppgifter i företaget utövas av dataskyddsombudet, som kan kontaktas på följande e-postadress: [email protected].

5.3. Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att ingå och fullgöra det utökade garantiavtalet, uppfylla företagets rättsliga skyldigheter som skattebetalare och affärsenhet (inklusive i syfte att säkerställa rapportering) och i syfte att fullfölja företagets legitima intressen, i synnerhet för att fastställa, fullfölja eller försvara anspråk.

5.4. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är nödvändigheten för att fullgöra avtalet och för att uppfylla den rättsliga förpliktelse som åligger företaget, samt för att uppfylla företagets legitima intressen, som definieras närmare i punkt 3.

5.5. Vi sparar inte dina uppgifter längre än nödvändigt. Gällande lagstiftning motiverar att uppgifterna sparas under den tid som den utökade garantin gäller och, för skatteändamål, under en period på fem år från slutet av det kalenderår då den utökade garantin löper ut.

5.6. Endast anställda och medarbetare som godkänts av företaget har tillgång till dina personuppgifter. I vissa situationer kan dina personuppgifter lämnas ut av företaget till andra mottagare, t.ex. leverantörer av IT-tjänster och lösningar för företaget.

5.7. Dina uppgifter kommer inte att överföras till mottagare i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

5.8. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, inklusive att få en kopia av uppgifterna, att rätta eller komplettera uppgifterna. Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen samt rätt till dataportabilitet. Dessutom kan du begära att personuppgifter raderas i de fall som föreskrivs i lag och att behandlingen av dem begränsas.

5.9. Tillsynsmyndigheten för personuppgifter i Polen är ordföranden för byrån för skydd av personuppgifter. Du har rätt att lämna in ett klagomål om dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagar.

§ 6

Slutliga bestämmelser

6.1. För alla frågor som inte regleras av dessa villkor gäller bestämmelserna i den allmänt tillämpliga lagen som är tillämplig på avtalet om utökad garanti och bestämmelserna i webbutiken.

6.2. Föreskrifterna träder i kraft den 05/12/2021 och gäller för förlängd garanti som köpts efter detta datum.

6.3. Termer med stor bokstavsbeteckning som inte är definierade i dessa villkor ska behålla den betydelse som ges till dem i villkoren för webbutiken.

6.4. Eventuella tvister i samband med bestämmelserna i villkoren ska parterna först lösa i godo genom bilaterala diskussioner och förhandlingar.

6.5. Om parterna inte lyckas nå en överenskommelse kan de hänskjuta ärendet för förlikning till en allmän domstol med jurisdiktion över Senetics säte.

6.6. Kunderna kan när som helst och kostnadsfritt få tillgång till villkoren via en Internethänvisning (dvs. länk) som finns på butikens hemsida och göra en utskrift av den.

6.7. Senetic förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor.

Valda produkter

Håll kontakten!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om våra erbjudanden och nyheter.

Genom att klicka på "Prenumerera" så samtycker du till att få marknadsföringsinformation till din e-postadress. Dina personuppgifter kommer att administreras av Senetic AB och som har sitt säte på Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm, Sverige. Du har rätt att på begäran få full tillgång till dina personuppgifter samt korrigera, radera eller begränsa behandling, samt att invända mot behandlingen av dem. Detaljerad information om behandling av personuppgifter återfinns i sekretesspolicyn

Felaktig e-postadress.
Den här e-postadressen har redan bekräftats.
Den här e-postadressen har ännu inte bekräftats.
Tack!
Kontrollera din inkorg - du kommer att få ett meddelande från oss där vi ber dig att bekräfta din prenumeration på nyhetsbrevet.
Portal för återförsäljare
Allt du letar efter.Gå med oss!
Senetic B2B
Senetic B2BPlattform för företagskunderGå med oss!
Betalsätt
Leverans
Betalsätt